Regulamin

REGULAMIN STUDIA TAŃCA CALIPSO
Warto się z nim zapoznać, ponieważ każdy nasz uczeń i rodzic zobowiązuje się do jego przestrzegania, co potwierdza podpisem na Formularzu uczestnika (zawodnika).

I. Struktura Studia
1. STUDIO nosi nazwę: Studio Tańca CALIPSO i zwane jest w dalszej treści Regulaminu STUDIEM.
2. Trenerami w Studiu są Małgorzata i Remigiusz Leśniańscy.
3. Celem działania Studia jest:
nauczanie tańca towarzyskiego zgodnie z aktualną ofertą, w formie użytkowej i turniejowej, dla wszystkich grup wiekowych,
upowszechnianie kultury tanecznej i osobistej,
popularyzowanie tańca wśród mieszkańców miasta.
4. Studio realizuje swoje cele poprzez:
prowadzenie nauki tańca dla dzieci (od 5 roku), młodzieży i dorosłych w grupach dla początkujących, zaawansowanych i w grupach turniejowych (dla par startujących w turniejach tańca);
organizowanie pokazów tańca towarzyskiego;
organizowanie turniejów tańca;
organizowanie szkoleń tanecznych;
organizowanie obozów tanecznych;
organizowanie imprez integracyjnych (zabaw, wieczorków, wycieczek, wyjazdów, itp.);

II. Obowiązki Studia
1. Umożliwianie rozwoju tanecznego parom poprzez zapewnienie zajęć zbiorowych, lekcji indywidualnych, szkoleń, obozów;
2. Udostępnianie parom mającym przynależność do Studia sali treningowej do treningu własnego w miarę możliwości organizacyjnych;
3. Zgłaszanie par na turnieje, załatwianie formalnych rejestracji;
4. Przedstawianie parom planów turniejowych, informowanie pary o aktualnych postępach i problemach;
5. Trenerzy Studia sprawują opiekę nad niepełnoletnimi uczestnikami zajęć znajdującymi się wyłącznie na sali treningowej, za ich bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz poza salą ćwiczeń odpowiedzialni są ich rodzice lub opiekunowie.

III. Obowiązki tancerzy
1. Terminowe regulowanie opłat treningowych, obozowych i szkoleniowych;
2. Wypełnienie Formularzu uczestnika (zawodnika) zajęć i pilnowanie terminów badań lekarskich. Tancerz bez aktualnych badań przeprowadzonych przez lekarza sportowego nie może uczestniczyć w zajęciach.
3. Informowanie trenerów o zamiarze (nie o fakcie) skorzystania ze szkoleniowców, przedyskutowanie swojego wyboru i zaakceptowanie ostatecznej decyzji trenera w tej kwestii;
4. Informowanie trenera o zamiarze korzystania z innych form tanecznych w innych Klubach, Szkołach Tańca lub Studiach Tanecznych.
5. Poszanowanie Studia i osób trenerów-instruktorów zarówno wewnątrz Studia, jak i na zewnątrz;
6. Informowanie trenerów o zalążkach wszelkich problemów związanych bezpośrednio jak i pośrednio z trenowaniem w Studio, porozumieniem w parze i konfliktach w środowisku tanecznym;
7. Pilnowanie terminu opłat za licencje taneczne;
8. Informowanie trenera o zmianie terminu lekcji indywidualnej, lub o odwołaniu jej najpóźniej dzień wcześniej przed umówionym terminem, w sytuacji odwołania lekcji w dniu w którym ma się ona odbyć konieczne jest znalezienie pary na zastępstwo, w przeciwnym razie para będzie musiała pokryć koszt lekcji; pilnowanie terminów lekcji indywidualnych na które tancerz się wpisuje;
9. Informowanie trenerów o niemożności dokonania płatności w terminie;
10. Dostosowanie oczekiwań co do postępu tanecznego i wyników turniejowych w zależności od poniesionych nakładów finansowych, ilości treningów własnych oraz indywidualnych predyspozycji swoich i współpartnera;
11. Godne reprezentowanie Studia na zewnątrz poprzez dbałość o jakość wizerunku podczas pokazów i turniejów.
12. Uczestnicy zajęć na salę wchodzą w obuwiu zmiennym (obuwie taneczne, baletki) oraz odpowiednim stroju sportowym – tanecznym.
13. Opiekun zna stan zdrowia swojego dziecka w przypadku ważnych chorób (epilepsja, cukrzyca, choroby serca, astma itp.) zobowiązany jest powiadomić o tym niezwłocznie trenera-instruktora. Trener-instruktor w tym przypadku może zażądać zaświadczenia od lekarza specjalisty w celu możliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach tanecznych oraz aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu rocznym dziecka w przedszkolu lub szkole.
14. W przypadku nie zgłoszenia przez opiekunów trenerowi – instruktorowi, choroby dziecka oraz nie dostarczeniu wymaganych zaświadczeń, o którym czytamy w pkt. 13 to rodzice dziecka ponoszą pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w trakcie zajęć.
15. Uczestnicy zajęć przestrzegają zasad FAIR-PLAY oraz dbają o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych.
16. Rodzice niepełnoletnich członków Studia zobowiązani są do osobistego zawiadomienia trenera-instruktora o planowanej nieobecności dziecka na zajęciach.
17. Rezygnacji z członkostwa w Studiu liczy się od daty wpłynięcia pisma o rezygnacji danego uczestnika zajęć, zawodnika.

IV. Prawa Klubu
1. Odwołanie zajęć zbiorowych lub lekcji indywidualnych lub wyznaczenia zastępstwa w uzasadnionych przypadkach losowych lub organizacyjnych;
2. Nie zezwolenie parom na trening własny, kiedy na sali odbywają się zajęcia grupowe;
3. Usunięcie zawodnika/ pary z Studia wskutek naruszenia regulaminu;
4. Zawieszenie w startach turniejowych pary, która dopuściła się złamania regulaminu;
5. Zawieszenie w treningach pary/osoby która naruszyła regulamin lub dokonała obrazy Studia, trenerów;
6. Zmiana grafiku zajęć w ciągu roku szkolnego w skutek uzasadnionych zmian organizacyjnych, zmiana grafiku lekcji indywidualnych w skutek uzasadnionych zmian organizacyjnych;
7. Na sali treningowej podczas zajęć mogą przebywać tylko tancerze będący członkami danej grupy, pozostałe osoby wyłącznie po udzieleniu zgody przez trenera.
8. Typowania par na turnieje, pokazy tańca dokonuje wyłącznie trener. Para turniejowa nie ma prawa samodzielnego zgłaszania się na turnieje tańca, ani występowania (prezentacje, pokazy, itp.) bez wiedzy i zgody trenera.
9. Opieka poza treningowa w postaci:
doradztwa wyboru strojów tanecznych; wszystkie stroje muszą być zaakceptowane przez trenerów przed turniejem;
wyjazdów z parami na turnieje (w miarę realnych możliwości), trenerzy nie mają obowiązku wyjazdów na wszystkie turnieje na których startują pary klubowe, trenerzy mają prawo wyboru na który turniej i z jakimi parami pojadą;
w rozwiązywaniu problemów i konfliktów w parze.
10. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, uszkodzone lub zaginione w szatni lub innych pomieszczeniach Studia.

V. Prawa tancerza (oprócz tych wynikających z punktu II, III i IV Regulaminu)
1. Mieć pełną opiekę treningową, merytoryczną, formalną i psychologiczną;
2. Mieć możliwość rozmowy o problemach i konfliktach;
3. Otrzymywanie faktur za treningi i obozy po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania w terminie 7 dni od daty wpłaty pieniędzy.
4. Tancerze i tancerki mogą korzystać z sali w godzinach jej otwarcia przez cały czas z wyjątkiem zajęć ogólnych innych grup (odpracowanie zajęć ogólnych po wcześniejszym zgłoszeniu trenerowi). Obowiązuje jednak cisza na zajęciach, jeśli uczestnik po kilku uwagach nadal przeszkadza, nie trenuje trener ma prawo wyprosić go z zajęć.
5. Jeśli zajęcia zostaną odwołane z powodu ważnych spraw (m.in. wyjazd na szkolenie, mistrzostwa polski, choroba itp.) – Studio umożliwia odpracowanie tych zajęć z innymi grupami w dogodnym dla tancerzy terminie i miejscu.

VI. Zasady regulowania opłat
1. Zasada tzw. z góry do 10-tego każdego miesiąca; po tym terminie opłata wzrasta o 20 zł
2. NIE STOSUJE SIĘ ODLICZEŃ ZA POSZCZEGÓLNE ZAJĘCIA ANI ZMNIEJSZANIA OPŁAT WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.
3. Studio nie zwraca poniesionych opłat za niewykorzystane zajęcia, jeśli kursant nie uczestniczył w zajęciach z własnej winy ( min: z powodu choroby, zmiany planu innych zajęć, przeprowadzki do innego miasta itd.) -zajęcia zawsze można odrobić, po wcześniejszym zgłoszeniu trenerowi – instruktorowi.

VII. Inne
1. Studio zastrzega sobie prawo wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas realizacji regulaminowych celów Studia. Każdy uczestnik nauki tańca wyraża bezwarunkową i bezterminową zgodę na wykorzystanie tych materiałów i na ich rozpowszechnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu w tym form komunikowania się na odległość.
2. Każdy uczestnik podpisując deklarację oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb działalności Studia, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
3. Uczestników grup turniejowych Studia obowiązują przepisy DTV.
4. Informacje odnośnie wszystkich wydarzeń w Studio będę znajdowały się na naszej stronie internetowej.
5. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z niewykonywania poleceń trenera oraz indywidualnego stanu zdrowia uczestnika.
6. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Studia oraz na stronie internetowej.
7. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości uczniów i rodziców poprzez ogłoszenie w siedzibie Studia oraz na stronie internetowej.